OFERTA


BIZNES
PLANY


KSIĘGOWOŚĆDOTACJEOBSŁUGA
FIRM

O NAS

Agnieszka Burek Jeszcze nie tak dawno ta sekcja była zatytułowana "O MNIE". Dziś wraz ze współpracownikami tworzymy zespół specjalizujący się w pozyskiwaniu dotacji, pisaniu biznes planów oraz księgowości małych i średnich firm. Ale zacznijmy od początku.
Ukończyłam finanse i bankowość na specjalizacji rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kilka lat pracowałam jako samodzielna księgowa w firmach usługowych i handlowych. Bogate doświadczenie zdobyte w tym czasie stało się podstawą mojego profesjonalizmu. Pierwszym, skutecznie napisanym biznes planem był wniosek o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Tak też powstała mamafinanse.pl, ponieważ jednym z powodów założenia własnej działalności był brak możliwości pogodzenia pracy na etacie z obowiązkami rodzicielskimi wobec dwójki wspaniałych pociech. Zdobyte doświadczenie ułatwiło mi przejście przez niełatwe procedury dla wniosków kolejnych klientów. W ten sposób pomogłam kilkudziesięciu osobom pozyskać dotacje na uruchomienie działalności i rozwój. Szczególnie cieszy mnie to, że do dziś są ze mną i wspólnie stawiamy czoła zawiłym przepisom fiskalnym oraz przeciwnościom biznesowym.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego nasze usługi są szyte na miarę i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podstawą naszego działania jest profesjonalizm w elastycznym wydaniu. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w pilnych sprawach również w soboty. Miejscem odbioru i przekazania dokumentów może być Państwa firma (teren Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa i Konstancina-Jeziornej), uzgodnione miejsce na mieście lub siedziba mamafinanse.pl, która znajduje się w moim domu. Posiadamy Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności oraz Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów Nr 58715/2012. Na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić pozyskanymi dotacjami na łączną sumę ponad 1000000 PLN i pięćdziesięcioma prowadzonymi firmami.
Zapraszamy do współpracy, na pewno warto!

Co piszą nasi Klienci:

CO TO JEST BIZNES PLAN

biznes plan Gdy budujesz dom potrzebujesz planu, jadąc na wakacje także planujesz podróż oraz pobyt. Dlaczego więc nie zaplanować biznesu, który zamierzasz realizować? W gruncie rzeczy każdy ma taki plan w swojej głowie. Przelanie koncepcji na papier sprawia nam niejednokrotnie duże problemy.
Po co to robić? Jest kilka obiektywnych przyczyn. Formalizując koncepcję poprzez spisanie na papierze, oraz czytając to co stworzyliśmy często dostrzegamy luki w całości, które wymagają przemyślenia. Możemy także poprosić o opinię naszych znajomych, rodzinę, czy lokalnych ekspertów. Papierowa lub elektroniczna wersja biznes planu jest także konieczna, aby instytucja finansująca czy inwestor mogli ocenić trafność ponoszonych inwestycji , innymi słowy czy nasz pomysł ma szanse wypalić.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ KAŻDY BIZNES PLAN

Dobry biznes plan szczegółowo opisuje to co chcemy realizować, w jaki sposób chcemy to robić, gdzie i kiedy. Nie mniej ważne jest uwzględnienie środowiska i otoczenia biznesowego, aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, a także rzetelny rachunek planowanych kosztów i przychodów. Nie jest konieczne zachowanie struktury dokumentu jak poniżej, niemniej jednak wszystkie wymienione elementy powinny się znaleźć w kompletnym biznes planie.

Opis pomysłu, czyli na czym polega nasz biznes.

opis pomysłu W tej części powinniśmy opisać to co chcemy realizować, czyli wizję naszego biznesu. Może to być wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu lub usługi, bądź skopiowanie już istniejącego pomysłu. Jest to rozdział, który najprościej opisać nowym przedsiębiorcom. Nie musimy skupiać się na szczegółach, ponieważ zostaną one zawarte w kolejnych rozdziałach. Często też zdarza się, że w miarę powstawania kolejnych rozdziałów wracamy i poprawiamy pierwotną koncepcję, ponieważ w miarę uszczegółowiania nasz pomysł dojrzewa. Właśnie ta część biznes planu służy jako streszczenie pozwalające czytelnikowi zrozumieć nasz pomysł.

Charakterystyka przedsiębiorcy, czyli kto będzie realizował pomysł.

Ten rozdział służy przedstawieniu się. Powinny się w nim znaleźć odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy, jakie mamy doświadczenie związane z planowanym przedsięwzięciem, jakimi zasobami dysponujemy. Jeśli pomysł będzie realizowany przez działające już przedsiębiorstwo można opisać historię, cele, misje, osiągnięte sukcesy.

Opis produktów/usług, czyli co chcemy oferować?

opis produktu Jest to rozwinięcie "Opisu pomysłu" skupiające się na produktach czy usługach, które będziemy wytwarzać. Ważne jest, aby w miarę możliwości szczegółowo opisać produkt finalny. Dobrze jest posłużyć się obrazami, zdjęciami czy diagramami jeśli jest taka możliwość, a jeżeli nie da się zwizualizować produktu/usługi należy słownie opisać jego właściwości. Jeśli nasz produkt lub usługa powstaje z innych produktów i usług należy je tutaj określić. Warto tu także przeanalizować koszty wytworzenia produktu lub usługi, oraz określić ceny lub marżę naszych produktów.

Analiza rynku, czyli jaki jest popyt i konkurencja.

Celem tego rozdziału jest sprawdzenie, określenie bezpośredniego otoczenia, w którym nasz pomysł będzie realizowany. Jeśli otwieramy sklep spożywczy nie będziemy analizować konkurencji i zapotrzebowania w całym kraju, a jedynie najbliższą okolicę. W przypadku sklepu internetowego wprost przeciwnie. Ważne jest, a żeby właściwie określić granice otoczenia, w którym będziemy działać. Jeśli się z tym uporamy to następnie musimy sprawdzić jaka jest konkurencja w naszym otoczeniu, określić podaż i popyt dla podobnych produktów i usług. Potwierdzić dostępność dostawców produktów i usług, które będą potrzebne do realizacji naszego pomysłu. Do analizy rynku można użyć jednego z narzędzi dostępnych w internecie, np. analizę pięciu sił Portera.

Analiza sytuacji społeczno-politycznej, czyli wpływ aktów prawnych i opinii publicznej.

Nasze działania mogą zostać skutecznie ograniczone przez akty prawne pisane przez polityków. Podczas tworzenia biznes planu należy zweryfikować czy to co chcemy robić jest zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto dobrze jest zweryfikować czy nie są planowane zmiany w interesującym nas obszarze w najbliższym czasie, a jeżeli są to na czym będą polegały. Podobnie opinia publiczna może mieć wpływ na postrzeganie naszej firmy, a co za tym idzie na sprzedaż naszych produktów. Mocno ryzykowne jest przedsięwzięcie polegające na sprzedawaniu np. różańców w kraju muzułmańskim i na odwrót. Należy więc przeanalizować czy nasze usługi i produkty nie będą wzbudzały społecznej niechęci, afrontu czy agresji. Należy także wziąć pod uwagę jak zmienia się struktura społeczeństwa, zamożność, wyksztalcenie i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na nasze przedsięwzięcie. Pomocna może być tu analiza PEST.

Analiza ryzyka, czyli co zagraża naszemu przedsięwzięciu.

analiza ryzyka Często euforia wywołana nowym pomysłem przysłania nam zagrożenia, które mogą zniweczyć nasz trud. W rzetelnym biznesplanie muszą się znaleźć wszystkie ryzyka, które mogą mieć wpływ na planowane przedsięwzięcie. Lista ryzyka powinna być uporządkowana w zależności od wpływu jaki może wnieść do realizacji naszych planów. Najbardziej dotkliwe powinny znaleźć się na początku, mniej ważne dalej. Dobrze jest także opracować sposób reakcji na ryzyko jeśli zaistnieje, czyli co zrobimy jeśli się wydarzy. Według definicji ryzyka to także szanse, więc możemy tu także wpisać niepewne wydarzenia, które mogą mieć korzystny wpływ na nasze przedsięwzięcie. Pomocna będzie analiza SWOT.

Marketing, czyli jak planujemy dotrzeć do klienta.

W tym rozdziale powinna się znaleźć przemyślana strategia dostosowania produktów i dotarcia do docelowych odbiorców. Jakie działania planujemy podjąć w celu zainteresowania potencjalnej grupy odbiorców naszymi produktami. Jakie kanały wykorzystamy do komunikowania się z klientem. W końcu jakie formy reklamy planujemy wykorzystać i jakie będą jej koszty. W dzisiejszej rzeczywistości nieodzownym narzędziem jest Internet, ale także tradycyjne formy promocji zasługują na uwagę. Wszystko zależy od tego jak określimy docelową grupę klientów. Nie ma potrzeby prowadzić kampanii internetowej dla nowo otwartego sklepu spożywczego.

Harmonogram działania, czyli kiedy będziemy realizować kolejne zadania.

harmonogram Nasze przedsięwzięcie powinniśmy podzielić na zadania, dla których jesteśmy w stanie określić czas trwania i koszt. Harmonogram możemy przedstawić w formie wykresu Gantta lub listy zadań w kolejności realizacji z naniesionymi terminami. Tak sporządzony harmonogram pozwoli na kontrolę postępów realizacji względem planu. Większe projekty należy podzielić na etapy. Nie należy też zapominać o tym, że część zadań może się rozpocząć dopiero po zakończeniu innych oraz, że jedna osoba nie może jednocześnie wykonywać dwóch zadań.

Analiza finansowa, czyli ile planujemy zarobić.

analiza finansowa Rozdział ten podsumowuje na jakie zyski możemy liczyć w perspektywie krótko i długoterminowej. Należy uwzględnić wcześniej oszacowaną sprzedaż, koszty wytworzenia produktu lub usługi, reklamę, reakcję na ryzyko i inne koszty związane z działalnością. Planowane przychody powinny być wynikiem sprzedaży naszych produktów/usług . Planowane koszty należy w tym miejscu szczegółowo opisać, wziąć pod uwagę koszty inwestycyjne i bieżące. Analiza finansowa może przyjąć formę bilansu, rachunku zysków i strat, progów rentowności, czy innych wskaźników. Wszystko zależy w jakim celu powstaje biznes plan. Kluczowe jest rzetelne uwzględnienie wszystkich znanych kosztów i przyjęcie umiarkowanych prognoz sprzedażowych, aby decyzja o realizacji pomysłu nie opierała się na fikcji.

Specyficzne biznes plany

Biznes plany w formie wniosków do UP mają wcześniej ustaloną strukturę. Biznes plan pod kredyt jest przeważnie sporządzany według wytycznych dostarczanych z banku. Inwestor natomiast będzie oczekiwał odpowiedzi na pytania jaki wkład finansowy jest konieczny, kiedy nastąpi zwrot zainwestowanego kapitału i jaka będzie rentowność w perspektywie 2-10 lat. Projekty na duże sumy mogą zawierać bardziej zaawansowane projekcje finansowe i wskaźniki np. NPV, IRR. Możliwości jest wiele, niemniej jednak każdy biznes plan powinien zawierać wszystkie wskazane informacje, choć struktura dokumentu może się znacznie różnić.

JAK UNIKNĄĆ PORAŻKI

Biznes plan powinien być przemyślaną i spójną koncepcją, a nie jedynie przelaną na papier formą uzewnętrznienia tego co mamy w głowie. Papier wszystko przyjmie, ale fakt, że nie weźmiemy jakiegoś zagrożenia pod uwagę nie sprawi, że go nie będzie. Racjonalny, rzetelny i solidny biznes plan daje obraz całokształtu przedsięwzięcia. Wskazanie jego mocne i słabe strony, możliwe ryzyka i szanse.

Niejednokrotnie rzeczywistość weryfikuje nasze plany i stawia przed nami przeszkody. Pisząc biznes plan nie należy zakładać najbardziej optymistycznej sytuacji, ponieważ ma ona małe szanse zaistnienia. Jednocześnie założenie najbardziej pesymistycznej od razu na wstępie dyskwalifikuje wiele pomysłów. Warto więc przyjąć opcję umiarkowaną.

Nasze otoczenie ulega ciągłym zmianom i z pewnością nasz biznes plan także będzie podlegał modyfikacjom od pierwszego dnia wprowadzania go w życie. Dlatego jedynie oparcie na rzetelnych, obiektywnych założeniach gwarantuje sukces naszego pomysłu.

OD CZEGO ZACZĄĆ

Pytań na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jest wiele. Pierwsze i najważniejsze czy na naszą usługę lub produkt jest lub będzie popyt – czyli kto, co, za ile i jak często jest skłonny od nas kupić. Analiza rynku to bardzo czasochłonne zajęcie. Na przykład jeśli planujesz otworzyć sklep spożywczy osiedlowy należy policzyć ile tam jest mieszkańców (z każdego bloku spisać sobie liczbę mieszkań i pomnożyć przez liczbę osób, jeśli młode osiedle *2,5 , jeśli stare osiedle raczej*1,5) Należy założyć procent mieszkańców, który będzie u nas robić zakupy i za jaką wartość. Warto pamiętać o konkurencji bliżej i dalszej. Kolejnym etapem będzie analiza finansowa odpowiadająca na pytanie ile przedsięwzięcie będzie kosztowało, kiedy nastąpi zwrot zainwestowanego kapitału, jaka będzie rentowność, jakie ryzyko. Jeżeli dobrniemy do tego momentu to możemy przystąpić do formalizowania biznes planu. Na każdym etapie zarówno analizy jak i tworzenia ostatecznego dokumentu oferujemy naszą pomoc poparą wieloletnim doświadczeniem.

WZÓR BIZNESPLANU DO POBRANIA ZA DARMO

darmowy wzór biznes planu Zamieszczamy przykładowy wzór biznes planu w formie wniosku do UP wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wniosek otrzymał dotację na założenie biura rachunkowego mamafinanse.pl w marcu 2014 roku z UP Warszawa. Z biznes planu można korzystać na własny użytek w celach edukacyjnych. Natomiast rozpowszechnianie czy inne wykorzystanie bez zgody właściciela jest zabronione. Aby pobrać wniosek wraz z załącznikami w formie archiwum zip kliknij pobierz.

BIZNES PLANY INDYWIDUALNE NA ZAMÓWIENIE

biznes plany na zamówienie Jeśli nie dysponujesz czasem na analizę i/lub chcesz żeby zajęli się tym profesjonaliści mamafinanse.pl oferuje kompleksowe wykonanie biznes planu przygotowanego na indywidualne zamówienie. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji. Przykładowy koszt biznesplanu kształtuje się na poziomie:

- pakiet podstawowy od 10 do 15 stron - od 700 zł

- pakiet rozszerzony od 15 do 25 stron (rozbudowana analiza finansowa) - od 1500 zł

- pakiet inwestycyjny od 25 stron i wiecęj - od 2000 zł

Istnieje możliwość napisania jednej wybranej części np. analizy SWOT, analizy finansowej. Ceny są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

GOTOWE BIZNES PLANY DO POBRANIA

gotowe biznes plany do pobrania Jeśli czujesz się na siłach do samodzielnego przygotowania biznes planu koniecznie skorzystaj z naszej bazy gotowych i zweryfikowanych wzorów. Moją one na celu ułatwić samodzielne sporządzenie dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami. Pozwoli to zaoszczędzić cenny czas i uniknąć typowych pomyłek. Dodatkowo w pakiecie otrzymacie Państwo wzory typowych umów, które przydadzą się przy realizacji biznesplanu. Miedzy innymi : umowę o dzieło, umowę dzierżawy lokalu, przedwstępna umowę wynajmu lokalu, zgodę na użytkowanie samochodu, zgodę współmałżonka na użytkowanie mieszkania w celach służbowych. Dostaniecie także poradnik opisujący jak przygotować biznesplan i jak uniknąć typowych błędów. Biznesplany zostały podzielone ze względu na ich przeznaczenie.

Urząd Pracy

Biznes plany w formie wniosków do UP z wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi przez poszczególne urzędy pracy. Każdy z przedstawionych wniosków zakończył się finalnie otrzymaniem dotacji bezzwrotnej. Dodatkowo przesyłamy również w pakiecie poradnik-jak uzupełnić wnioski do urzędów pracy i szablony dokumentów towarzyszących. Cena każdego z biznes planów wraz z załącznikami to 130zł lub 200zł w pakiecie z 2h konsultacji.

Program Kapitał Ludzki

Biznes plany w formie wniosków na uzyskanie dotacji z działania POKL 6.2. Każdy z przedstawionych wniosków zakończył się finalnie otrzymaniem dotacji bezzwrotnej. Dodatkowo przesyłamy również w pakiecie wzory szablony dokumentów towarzyszących. Cena każdego z biznes planów wraz z załącznikami to 130zł lub 200zł w pakiecie z 2h konsultacji.

Inwestor, kredyt

Biznes plany, które zostały przygotowane pod udzielenie kredytu, bądź pozyskanie inwestora zewnętrznego. Dodatkowo przesyłamy również w pakiecie poradnik i szablony dokumentów towarzyszących. Cena każdego biznes planu jest podana niżej. Biznes plany można także zakupić w pakiecie z dwoma godzinami konsultacji w promocyjnej cenie 70zł.

Biznes plany na studia

Są to fragmentaryczne lub specyficzne bines plany sporządzone zazwyczaj według dostarczanych spisów treści. Prosimy o kontakt celem uzyskania informacji o konkretnym biznes planie lub pomoc w dobraniu odpowiedniego opracowania do Państwa potrzeb. Cena każdego biznes planu jest podana niżej. Biznes plany można także zakupić w pakiecie z jedną lub dwoma godzinami konsultacji w promocyjnej cenie za odpowiednio 40zł i 70zł.

Jak kupić

Proszę przesłać e-mail z informacją o jaki biznes plan chodzi, np. ST07 - Firma budowlana lub wypełnić fomularz kontaktowy także podając identyfikator biznesplanu. Biznes plan zostanie wysłany na zrotny adres e-mail w ciągu kilku godzin od zaksięgowania wpłaty. Do zamówienia zostanie dołączona faktura. Dane do wpłaty:

mamafinanse Agnieszka Burek

37 1140 2004 0000 3202 3289 1458

mBank S.A.

DOTACJE I INNE FORMY WSPARCIA

Na terenie całej Polski wdrażane są liczne programy wsparcia finansowego ze środków własnych PR jak i pomocy otrzymanej z UE. Wsparcie to ma na celu zmniejszyć bezrobocie, pomóc nowemu przedsiębiorcy postawić pierwsze kroki we własnym biznesie bądź rozwinąć już istniejący. Programy wsparcia dzielą się na ogólnokrajowe oraz lokalne, przypisane do danego konkretnego regionu, województwa, powiatu, gminy czy miasta. Część programów jest przeznaczona dla osób bezrobotnych, inne dla przedsiębiorców, którzy poszukują wsparcia by móc rozwinąć swoją firmę. Pomoc może być w postaci bezzwrotnego dofinansowania całości lub części przedsięwzięcia, oraz w postaci kredytu na bardzo preferencyjnych warunkach. Ze względu na dużą różnorodność lokalnych projektów wsparcia przedstawiamy tylko te dostępne na terenie całego kraju. Nie mnij jednak zajmujemy się pozyskiwaniem większości dotacji dostępnych na terenie Polski, a nie tylko opisanymi poniżej.

urząd pracy Najprostsze do pozyskania są dotacje bezzwrotne z Urzędów Pracy. Praktycznie każdy bezrobotny i przedsiębiorca chcący zwiększyć zatrudnienie może z nich skorzystać. Niestety w każdym Urzędzie obowiązują nieco inne zasady przyznawania funduszy, zatem nie ma złotej recepty na otrzymanie dotacji. Nasze firma podchodzi do każdego klienta indywidualnie analizując jego potrzeby i możliwości. Z urzędu pracy można pozyskać fundusze finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej zazwyczaj w wysokości około 20 000 złotych , ale także na rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa np.: fundusze na stworzenie nowego miejsca pracy lub częściową refundacja wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika w wysokości rocznej pensji minimalnej.

wsparcie w starcie "Pierwszy biznes-wsparcie w starcie"- jest to preferencyjny program pożyczkowy uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem pożyczki jest wsparcie w uruchomieniu działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Z pomocy w zakresie uruchomienia działalności mogą skorzystać niepracujący absolwenci szkół średnich i wyższych, bezrobotni zarejestrowani w UP oraz przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne. Natomiast pomoc w stworzeniu miejsca pracy przysługuje podmiotom prowadzącym już działalność gospodarczą, niepublicznym szkołom, przedszkolom i żłobkom, oraz posiadaczom gospodarstw rolnych. Kwota pożyczki to odpowiednio do 81 000 zł przy uruchamianiu działalności gospodarczej, i do 25 000 zł przy stworzeniu miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Dodatkowo w przypadku uruchomienia działalności gospodarczej możliwa jest karencja spłaty kredytu na okres 12 miesięcy. Pożyczka udzielna jest bez dodatkowych opłat i prowizji. Więcej szczegółów http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

LGD Lokalne Grupy Działania dla różnych regionów Polski- jest to rodzaj partnerstwa terytorialnego, który swoim zasięgiem obejmuje tereny wiejskie, gdzie zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji oraz ich mieszkańców. Członkami tego rodzaju partnerstwa mogą być reprezentacji samorządów gmin, placówki kultury, oświaty, parafii, spółdzielni itp. Najczęściej LGD rejestrowane są jako stowarzyszenia, rzadziej jako fundacji lub związki stowarzyszeń. Celem każdej LGD jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju celem wykorzystania pomocy ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oferta LGD zawiera zarówno tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich, jak i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw można pozyskać do 300 tys. zł. Natomiast na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej możemy uzyskać do 100 tys. zł. Składając wniosek o dotację z LGD należy pamiętać o tym, że bardzo ważna jest jego zgodność z lokalną strategią rozwoju tak, aby mógł być pozytywnie rozpatrzony. Każda Lokalna Grupa ma opracowaną strategię rozwoju swojego regionu. Przed ubieganiem się o dotacje należy sprawdzić na czym dokładnie skupia się rozwój danego regionu i pod tym katem zaplanować założenie lub rozwój firmy. Pozyskanie dotacji wymaga od wnioskodawcy przygotowania wniosku oraz biznes planu na temat planowanej działalności (inwestycji). Lista działających w Polsce LGD znajduje się pod adresem http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html

Nasza firma oferuje Państwu profesjonalne sporządzenie wniosku od A do Z w celu uzyskania dotacji lub pożyczki. Masz pomysł na biznes albo znasz program wsparcia biznesu, ale nie wiesz w jaki sposób sięgnąć po oferowane wsparcie skontaktuj się z nami. Realizujemy różnorodne projekty na terenie całej kraju. Koszt całego przedsięwzięcia zazwyczaj mieści się w przedziale 500-2000zł i jest uzależniony od ilości pracy którą trzeba włożyć w przygotowanie dokumentacji, która dla konkretnych programów i lokalizacji znacznie się różni.

Zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przed przyszłym przedsiębiorcą stoi konieczność rejestracji działalności gospodarczej i rozliczenia wsparcia finansowego, Nasza firma zajmuje się również pomocą w realizacji wszystkich niezbędnych formalności związanych z otwarcie własnej firmy oraz ewidencjonowaniem jej przychodów, kosztów, należnych opłat do ZUS, Urzędu Skarbowego. Dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki nam otrzymali dotację i zdecydują się na korzystanie z obsługi księgowaj u nas pierwszy miesiąc za darmo!

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

elastyczna księgowość Ewidencja przychodów i kosztów służy wyliczeniu podatków jakie należy odprowadzić od działalności oraz może być narzędziem zarządzania firmą. Każdy mały przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarcza stoi przed wyborem prowadzenia sobie samemu dokumentacji lub skorzystanie z pomocy biura rachunkowego. Jeśli dokumentów jest mało, a przesiębiorca ma chociaż podstawą wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości może spróbować rozliczać się samodzielnie. Natomiast jeśli już vat-r stanowi wyzwanie nie warto liczyć na samego siebie przy co miesięcznym rozliczaniu. W obliczu szybkiego tempa zmian w zakresie podatków praktycznie nierealne jest dla małego przedsiębiorcy prowadzenie wszystkiego prawidłowo.
Oferujemy Państwu nasze usługi w pełnym zakresie od ryczałtu do pełnej księgowości. Naszą dewizą jest profesjonalizm w elastycznym wydaniu podany w przyjazny sposób;)

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej od 50 zł
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rejestracji firmy w CEiDG, US
- ewidencja przychodów
- ewidencja VAT
- ewidencja środków trwałych
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów od 130zł
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rejestracji firmy w CEiDG, US
- ewidencja przychodów i kosztów
- prowadzenie rejestru VAT
- ewidencja środków trwałych
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS
Dodatkowo:
- sporządzanie raportów według indywidualnych ustaleń z klientem
- wykonywanie przelewów

Prowadzenie Ksiąg Handlowych od 500 zł
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- ewidencja środków trwałych
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS
- sporządzanie sprawozdań finansowych
Dodatkowo:
- sporządzanie raportów według indywidualnych ustaleń z klientem
- wykonywanie przelewów

Kadry i płace: 0d 25zł
- zgłoszenie pracownika do ZUS
- przygotowanie umowy o pracę/zlecenia
- prowadzenie akt osobowych
- tworzenie miesięcznej listy płac

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

optymalizacja Optymalizacja podatkowa to jest świadome zarządzanie firmą i nie należy jej mylić z oszustwem czy naciąganiem rzeczywistości. Jest to działanie zgodne z prawem, prawdą i daje możliwość zmniejszenia podatku. W praktyce sprowadza się to do sugestii ze strony Państwa księgowej co należyh zrobić żeby zapłacić mniej. Zazwyczaj sugestie dotyczą formy opodatkoania, możliwości odliczenia kosztów prowadzonej działalności, amortyzacji, ulg podatkowych, rozliczenia strat z lat poprzednich, itp. Korzystając z naszych uslug w każdym momencie macie Państwo pewność, że nie płacicie więcej zobowiązań podatkowychw niż jest to konieczne.

KOREPEYTCJE I SZKOLENIA

Prowadzę korepetycje indywidualne i grupowe z zakresu:
-pisania biznes planów
-tworzenie analiz rynkowych- analiza konkurencji, branży, popytu, podaży
-tworzenia analiz finansowych
-prowadzenia uproszczonej księgowości
-samodzielnie prowadzenie księgowość własnej firmy
Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Spotkania odbywają się w siedzibie biura lub u klienta. Po zajęciach klient otrzymuje elektroniczne wzory dokumentów z zakresu szkolenia. Cena za godzinę szkolenia indywidualnego to 50zł. Ceny szkoleń grupowych do ustalenia.

ZWROT VAT ZAMATERIAŁY BUDOWLANE

zwrot Jeśli posiadacie Państwo faktury z lat 2008-2013 na zakup materiałów budowlanych , możecie jeszcze składać stosowny wniosek o zwrot części podatku VAT Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
- od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
- od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Cena usługi zależy od ilości faktur - jedna faktura do 10 pozycji:
do 20 faktur – 120zł
21-30 faktur – 150zł
31-50 faktur – 180zł
Powyżej 50 faktur cena ustalana indywidualnie

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., zasady zwrotu VAT za materiały budowlane znajdziemy w rozdziale 4 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zatytułowanym „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania”. Zgodnie z art. 20 ust. 3 tej ustawy , o zwrot części wydatków (tj. części VAT zawartego w cenie) na zakup materiałów budowlanych poniesionych przez osobę fizyczną po 1 stycznia 2014 r. można się ubiegać jeżeli:
1. wydatki zostały poniesione w związku z:
a) budową domu jednorodzinnego;
b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
a) 75 m2 i 100 m2;
b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 tej ustawy;
4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
5. do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

ROZLICZENIE ROCZNYCH ZEZNAŃ PIT

Przygotowujemy rozliczenia roczne dla osób fizycznych na podstawie dowolnych źródeł dochodu i przysługujących ulg. W ramach usługi otrzymacie Państwo dwa egzemplarze zeznania podatkowego wraz z załącznikami lub potwierdzenie przesłania do US. Cena 15zł pierwszy PIT-11 + 5zł za każdy kolejny PIT + 5zł za ulgę.

OBSŁUGA FIRM

zespół Chcesz realizować swój pomysł, ale nie masz ochoty na formalności i sprawy organizacyjne. Dobrze trafiłęś- nasz zespół komleksowo zajmiemy się Twoją firmą.

Założenie działalności/spółki

Niezależnie od tego czy pozyskaliśmy dotację czy też finansujemy nasz pomysł z własnych środków czeka nas rejestracja naszej firmy. Czynność wydaje się nie skomplikowana, jednak dla niezorientowanej osoby przygotowanie dokumentów i wycieczka do gminy US i ZUS może zająć kilka godzin, a nawet kilka dni. Oferujemy doradztwo i pomoc w założeniu działalności. Przygotowyjemy dokumenty rejestracyjne. Oferujemy pomooc w wyborze formy opodatkowania.

Lokalizacja

Poszukujesz lokalu dla swojego biznesu, a może jest Ci potrzebny tylko adres do rejestracji firmy i odbioru korespondencji? W obu przypadkach możemy pomóc. Dysponujemy własnymi lokalami oraz współpracujemy z zarządcami i właścicielami lokali w Warszawie i okolicach. Niezależnie od tego czy zadowolisz się biurkiem we współdzielonym pokoju, czy potrzebujesz cały budynek napewno zaproponujemy korzystne rozwiązanie.

Materiały reklamowe

Co na początek warto przygotować? Gdzie zamówić ulotki? A może elektroniczne media zamiast tradaycyjnych? Te i podobne pytania zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. Służymy doświadczeniem i bazą rzzetelnych oraz niedrogich podwykonawców.

Obsługa IT

Oferujemy pomoc w zakresie:
- strony WWW
- przygotowania architektury rozwiązań IT i specyfikacji zakupowych
- bierzącego wsparcia

Kontrola wydatków i opytymalizacja kosztowa

Weryfikacja płatności faktur, rozliczenia pracowników, czy wreszcie analiza ilości i cen zamawianych towarów i usług to tylko niektóre z oferowanych usług. Możemy dla Ciebie także wysyłąć przelewy w terminie płatności czy przygotować czytelną analizę twoich kosztów, także w odniesienuiu do przychodów. Możesz na nas liczyć także w rozwiązaniu nietypowych problemów.

Zmiana formy prawnej, Zamknięcie działalności, Zawieszenie działalności

Jeśli pomysł nie wypali, postanowiliśmy sprzedać swoje przedsiębiorstwo, a może tylko chcemy przeczekać niekorzystny okres- tak czy inaczej wiąże się toz koniecznością przygotowania stosownych dokumentów i rozliczenia z zainteresowanymi instytucjami. Tu także służymy pomocą.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Warszawa

Alternatywy 7/138

Telefon: +48-606-910-366

Email: biuro@mamafinanse.pl